söndag, juli 24, 2005

Är äktenskapet irrationellt?

I fallet Lawrence v. Texas ansåg man att äktenskapet var irrationellt, inte fyllde någon funktion och därför kunde lagens beskyddande hand tas bort från äktenskapet. Ett politiskt ingrepp i människans privata atmosfär. Rätten gjorde inga efterforskningar kring vad det skulle kunna leda till, utan tog ett beslut som rätten ansåg vara "konstitutionellt rätt", med andra ord, politiskt korrekt. Det är bl.a. därför striderna kring utnämningar till USA:s högsta domstol uppstår.

Är äktenskapet en viktig institution att priviligiera i lag? Är det inte bara en konservativ "motsträvighet"? Självklart inte. Äktenskapet, mellan man och kvinna, är lagstadgat därför att det är inom denna institution som barn blir till och samhället förs vidare. Stryker man äktenskapslagstiftningen, gör man alla samlevnadsformer lagliga, dvs. samkönade- såväl som polygama- men även samlevnadsformer där barn har sexuell relation med föräldrar, så länge det sker på "frivillig basis". Det skulle i sådana fall räcka med att ett barn i oförstånd sade ja till en sexuell samlevnadsform med en förälder för att samlevnadsformen skulle vara giltig. Äktenskapet är och skall inte vara en mänsklig, egalitär rättighet.

Familjen som samlevnadsform, mellan man och kvinna, har existerat sedan människan slutade svinga sig från träd till träd. Nu anser politikerna att denna samlevnadsform är "förlegad". Det man glömmer bort är barnen. Äktenskapet är till för att skydda de svagaste i vårat samhälle. Ett barn respekterar inte sina föräldrar för de individer de är, utan för att barnets föräldrar är författare och arkitekter till barnets själva existens. Äktenskapet är därför viktigt att bevara, då det är samhällets hörnsten. Stryker man äktenskapets särställning ur lagens kontext, blir följderna dramatiska. Politikerna skall hålla sig borta från människans privata, naturliga institutioner. Äktenskapet bör därför behålla sin naturliga särställning inom svensk lag.

4 kommentarer:

Alexander sa...

Äktenskap behöver väl inget extra lagstadgat skydd utöver vanlig avtalsrätt? Äktenskap är ju inget annat än ett avtal, precis som ett köpekontrakt eller hyreskontrakt.

Christian Swedberg sa...

Så enkelt är det inte riktigt. Om man enbart ser till de två parter som ingår äktenskapet, är det ett avtal i stil med köpekontrakt och hyreskontrakt som du säger. Dock innebär äktenskapet också, då det ingås mellan man och kvinna, att barn kommer med i bilden vilket man också bör ta hänsyn till.

I Sverige har man två lagliga samlevnadsformer. Ett för äktenskap mellan man och kvinna, där man har med barnet och samhällets fortlevnad i beräkningen, och registrerat partnerskap som mera är som ett juridiskt avtal mellan två personer, eftersom homosexuella inte kan få barn.

Tomas Melin sa...

Finns det någon anledning att barn skulle må dåligt av allt annat än olikkönade pars äktenskap?

Christian Swedberg sa...

I Sverige är ämnet tabu och politiskt inkorrekt varför man får söka sig utomlands. Staten Illinois i USA har bl.a. utfört en stuide efter att man i försök, från 1997-2002 hade homosexuella fosterföräldrar. När man utvärderade resultatet fann man att homosexuella föräldrar var mer benägna till att unyttja barn sexuellt. Det var statens barn-service enhet som sammanställde de rapporter man fått i ärendet, vilket visade att av de som utnyttjade barn var 53 % av samma kön som barnet i fråga.

Ph. D. Timothy J. Daily kommer också fram till slutsatsen att "Children raised in traditional families by a mother and father are happier, healthier, and more successful than children raised in non-traditional environments."

En synpunkt som även får stöd av University of Massachusetts, liksom vinner stöd i Carl Hamiltons bok; "Det Infantila Samhället", där rapporter liksom intervjuer med läkare och psykologer gjorda i Sverige visar att barn som växer upp med sina båda biologiska föräldrar känner sig tryggare i sin närvaro och mår bättre än andra barn.

I Sverige är politiker och RFSL för att homosexuella skall få adoptera. De som är emot är bl.a. Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (BRIS), Rädda Barnen, De adopterades riksorganisation, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Sveriges Psykologförbund och Svenska Läkaresällskapet.