måndag, juli 18, 2005

Carl Tham bör läsa på

I en debattartikel i DN redogör Carl Tham för sin syn på EU och konstutionen. Tham menar att det är "högerpolitiken", dvs. politikernas ovilja att reglera marknaden, liksom välfärdssystemens nedgång som har gjort folk skeptiska till EU. Thams lösning är mera socialdemokrati.

Tham visar direkt upp en stor svaghet i sitt påstående. Han kan omöjligen ha läst EU:s fördrag till konstitution. Konstitutionen är nämligen djupt socialistisk.


Otydlig maktfördelning

För det första saknas en tydlig maktdelning mellan EU och medlemsstaterna. EU kan därför, om denna konstitution går igenom, verka inom vilket politiskt område som helst. Vill EU bygga upp en massiv välfärdsstat, införa tullar mot omvärlden, bygga upp en egen armé och tvinga Europas folk att gå med på förslagen, utan att behöva lyssna till de nationella parlamenten, kan EU göra så. Dessutom kan EU få beskattningsrätt. Detta innebär att förutom de 60 procent Sverige har i skatter i dag, dvs. 60 :- per intjänad hundralapp, så kan EU lägga på egna extra skatter.

Enligt subsidaritetsprincipen, som står beskriven i Del 1, avdelning 3, artikel 9:3, så skall unionen på de områden där den inte ensam är behörig vidta en åtgärd endast och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional nivå och lokal nivå, på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.

Då EU i regel genomför åtgärder i en geografisk omfattning som är omöjlig för enskilda stater får unionen därmed rätt att verka inom vilket politikerområde som helst, med motiveringen att enskilda stater inte kan göra det i samma omfattning.

Unionen och medlemsstaterna skall ha delade befogenheter på följande områden:

- Inre marknaden
- Området med frihet, säkerhet och rättvisa
- Jordbruk och fiske, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser
- Transport och transeuropeiska nät
- Energi
- Socialpolitik, i fråga om aspekter som faställs i del III
- Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
- Miljö
- Konsumentskydd
- Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när det gäller folkhälsa
(Del I, avdelning 3, artikel 13:2)

Denna stora mängd politikerområden EU kan sysselsätta sig med underminerar subisadritetsprincipen och därmed även medborgarnas inflytande.


Risk för ekonomisk stagnation

Den ekonomiska samordning som också förespråkas innebär att lågskatteländer och lågkostnadsländer som Irland, Luxemburg och Estland tvingas anpassa sig till mera expansiva välfärdsstater som Sverige och Frankrike. Detta system fråntar de europeiska medborgarna rätten att välja mellan olika ekonomiska system, samtidigt som pressen till att reformera den svenska, miljardslukande välfärdsmodellen tas bort. Något som borde passa Carl Tham.

Konkurrensen minskar och den ekonomiska ekonomin stagnerar på så vis. I artikel III-113 står även att EU skall införa europeisk socialfond. Socialfonden ska finnas till för arbetstagarna, på samma vis som de löntagarfonder som socialdemokraterna var på väg att införa i Sverige. Då demonstrerade hundratusentals människor, eftersom man ansåg att Sverige var farligt nära att bli kommunistiskt.

EU:s makt över medlemsstaternas ekonomiska politik stärks ytterligare av Artikel 14:1-4 i avdelning 1 i konstitutionens första del:

1. Unionen skall besluta om åtgärder för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik, särskilt genom att anta de allmäna riktlinjerna för denna politik.
Meldemsstaterna skall samordna sin egen politik inom unionen.
2. Särskilda bestämmelser skall tillämpas på de medlemsstater som har infört euron.
3. Unionen skall besluta om åtgärder för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik,
särskilt genom att anta riktlinjerna för denna politik.
4. Unionen får ta initiativ för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas socialpolitik.

EU ges rätten att styra över media

Dessutom ges EU befogenheter att kunna styra och ställa över vad vi ser eller lyssnar på, via media. Artikel III-217.4 ger EU rätten att begränsa handeln inom kulturområden om denna "riskerar skada unionens mångkulturella och språkliga mångfald". Det inte EU tycker är "kulturellt ändamålsenligt" kan således förbjudas och regleras.
Enligt artikel III-223-5 skall också EU bedriva en biståndsorganisation för unga som motvikt till privata alternativ.


Om inte Carl Tham redan är övertygad om EU:s socialistiska inriktning, så kan man bl.a. läsa om den gemensamma säkerhetspolitiken i Del 1, avdelning 3, artikel 15:1-2, där EU ges stora befogenheter att agera försvars- och säkerhetspolitiskt.

EU får också helt ansvaret att samordna arbetsmarknadspolitiken. Samma system som som finns i Sverige, där politiker som Göran Persson och Leila Freivalds sitter och styr, skall finnas på EU-nivå. Detta står att finna i konstitutionens Del 2, avdelning IV: Solidaritet.

På en rad områden minskar medborgarnas och de nationella parlamentens inflytande till förmån för en expansiv politik i Bryssel, en federal stat.

Inga kommentarer: