torsdag, juli 28, 2005

Miljöpakt bildad

Ett alternativ till Kyotoavtalet har bildats. USA och Kina presenterade tillsammans med Australien, Indien, Japan och Sydkorea i dag initiativet Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate. De skall inrikta sig på energi, klimatförändringar och luftnedsmutsning inom ramen för ekonomisk utveckling.

Miljörörelsen var tidigt ute och kritiserade förslaget eftersom man ansåg att det inte hade några mål eller tidsgränser. De sex säger att man skall satsa på kostnadseffektiva renare teknologier och sedvänjor genom konkret och gediget samarbete, men presenterade inte några konkreta detaljer.

Kan detta få några konkreta effekter? Några förhoppningar som finns i detta, och som förbigår miljörörelsen, är att samtliga som ingår i detta avtal är stora producenter av kolkraft. Deltagarna i klimatpakten släpper ut 40 procent av växthusgaserna, varav USA står för 25 procentenheter. Bush har lovat att man i USA skall satsa på kärnkraft för att minska användningen av fossila bränslen. På samma vis har man lovat hjälpa Indien och Nordkorea att bygga säker kärnkraft. Att inte utlova några tidsbegränsningar eller målsättningar, visar en realism.

Att bygga ut och presentera ny teknologi och forskning tar tid och kostar pengar. För att nå målen för en bättre värld, skall man inte göra som det är sagt i Kyotoprotokollet, att man skall strypa energianvänding etc. eftersom det i sin tur öppnar för en stagnation av ekonomin då världens industrier är i behov av energi. Med ekonomisk stagnation minskar också resurserna till att utveckla miljövänliga alternativ. Dessutom, eftersom U-länderna är undantagna och man har satt tak på hur stora utsläpp man får ha, har man öppnat för handel av utsläppskvoter mellan U-länder och I-länder, vilket inte får någon reell effekt för världen, mer än att utsläppskvoter skrivs över på andra länder och det ser bättre ut i statistiken.

Dessa sex kan på så vis bidra till en bättre miljöpolitik, men det återstår att se om Australiens premiärminister, John Howard, får rätt i sitt prisande om det nya avtalet. Än så länge verkar det dock betydligt mera lovande än Kyotoavtalet.

Inga kommentarer: