onsdag, augusti 10, 2005

Satsa på familjerna!

Medan det är på tapeten att förespråka genusforskning och genuskunskap i Sverige, samtidigt som regeringens företrädare tävlar i vem som kan slösa mest skattepengar på minsta möjliga samhällsinsats, gör man tvärtom i landet i väst. Från Rutgers University i USA presenterades en ny rapport som indikirerar vikten av stabila äktenskap och familjerelationer för att skapa trygghet och välmående bland barn, samtidigt som man riktar skattepengar på att skapa trygga relationer samt utbilda familjer i konflikthantering, utan att kräva skattehöjningar av medborgarna. Man tar helt enkelt pengar från statliga projekt som inte fungerat. I USA är man rädd om medborgarnas inkomster och det civila samhället. I Sverige kan det slösas och familjer förstöras, bara man "röstar rätt".

Forskningen visar att instabila parrelationer där det finns barn involverade, ökar risken för problem för barnet, en ökad osäkerhet, vilket till följd påverkar andra sociala institutioner och sätter krav på större, och dyrare statliga inblandingar.

Hälsosamma och stabila äktenskap ger barn trygghet och minimerar behovet av statliga program. Oavsett om det finns problem med övergrepp, åsidosättande, eller fattigdom, visar studierna att den största chansen som ett barn har att undgå dessa problem, är att ha en far och en mor i ett stabilt, hälsosamt äktenskap, och ingenting annat.

Därför har den amerikanska regeringen tagit till åtgärder för att stärka familjerna genom utbildning och stöd. Sedan 1960-talet har USA kunnat minska sitt bidragsnyttjande med 60 procent. Barn som växer upp i stabila hem löper mindre risk att råka illa ut i livet och vågar ta ett större ansvar för sig själva. Något att ta efter?

Sverige satsar inte på barn eller stabila familjerelationer. Det finns inget program för föräldrar att söka sig till när man behöver stöd i sin relation. Av de 522 myndigheter vi har, skulle vi kunna skära rejält, sänka skatterna och rikta pengar till dem som verkligen behöver det, och inte till LO, SSU, socialdemokratin och statliga företag.

Utländsk forskning visar på vikten av att bibehålla familjerna, för barnens skull. Är det inte dags att vi börjar lyssna?

2 kommentarer:

Anna Larsson sa...

Vi kanske ska göra som amerikanarna själva som konstaterar att USA och Skandinavien i många avseenden är ganska olika varandra, varför vi inte kan göra direktöversättningar att den politik som fungerar (?) i USA fungerar i Sverige.

I rapporten dras slutsatsen att USA inte bör förkasta de skandinaviska lösningarna men att de kan vara svåra att genomföra på grund av olikheterna. Trots detta konstateras att svenska familjer faktiskt kan ha mer 'parenting time' än amerikanska, tack vare vårt välfärdssystem.

Jag ska erkänna att jag inte orkar läsa hela rapporten som väl skulle förtälja i "exakt" vilka avseenden USA kan dra lärdom av Skandinavien, men det verkar å andra sidan inte du heller göra eftersom du bara hänvisar till ett referat. Jag hittar heller inga siffror på, i en snabb genomgång, om svenska barn mår bättre eller sämre än de amerikanska. I kommunen där jag bor finns ialla fall en rådgivningsbyrå om man har "problem inom familjen" detta tillsammans med en generös föräldrapenning, maxtaxa, barnbidrag mm tycker jag är att satsa på familjen.

Christian Swedberg sa...

USA och Sverige är olika länder och en exakt översättning av amerikansk politik går ej att genomföra då USA är ett mångkulturellt samhälle, medan Sverige är väldigt homogent.

I rapporten slås det fast att Sverige har varit effektiva på att bekämpa barnfattigdom. Men otrygghet och fattigdom ökar. Vi vet i dag att det svenska samhället är oerhört otryggt för barn, vilket framgår både i rapporten, liksom egen svensk forskning, som lyfts fram i Carl Hamiltons bok "Det Infantila Samhället". Självmord och självdestruktiva handlingar ökar bland unga i Sverige, såväl bland pojkar som flickor.

Socialdemokratin önskar gärna påvisa vilket fantastiskt välfärdssystem Sverige har, till skillnad från USA vars politik "inte fungerar", vilket är ett fruktansvärt självbedrägeri, med tanke på hur det ser ut i Sverige i dag. Sveriges politik och välfärdssystem måste ses över, då det de facto inte fungerar alls. Vi har i dag ett samhälle som påminner om Sovjet. Senast igår tog svensk sjukvård ytterligare ett liv, då ännu en bortprioriterad person dog i ett statligägt väntrum.

USA har lösningar som fungerar även i Sverige, därför att vi har mycket som förenar. Vi är båda i huvudsak protestantiska, kapitalistiska och demokratiska nationer. Anledningen till jag ser andra lösningar på saker och ting, och ser ett annat Sverige, beror på att jag inte är socialist och tror att varende kotte i hela landet tror på en socialistisk politik. Svensk socialistisk politik har visat sig inte fungera.

Familjer i Sverige har inte mera "parenting time". Tvärtom. Vi får allt mindre av detta. Till följd av att socialdemokratin expanderat staten och grävt allt djupare i svenska folkets plånböcker, går det inte att vara hemma med barnen längre. Ensamstående mödrar har det extra svårt, då man måste ha två jobb för att kunna försörja sina barn. Skattesubventioner måste till för att familjer skall få en trygg ekonomiska situation. Att sätta bidrag i handen på människor är ingen lösning. Höjer man bidragen, måste man även ta mera pengar från folket för att bekosta dem. Genom att sänka skatterna ger man familjerna mera pengar över att själva disponera.

Mera pengar i egna fickor, gör familjerna bär- och köpkraftiga, vilket ökar tryggheten för barnen och skänker trygghet för familjen i stort. "Rådgivningsbyrå" kan vara bra, så länge den inte är statlig. Den kan finasieras genom att söka pengar hos staten (Istället för att kasta skattepengar på alla som vill ha, skall organisationer söka ur statliga bidragsfonder. De som kan visa upp resultat får pengar. De som inte kan det får inte pengar. Jag vill satsa på samhället, inte slösa bort medborgarnas löner) för att få pengar, men det måste vara dokumenterat lämplig personal. Inte någon som är ditsatt bara för att bättra på arbetslöshetsstatistik.