fredag, augusti 19, 2005

Abortdebatt på intåg?

Den senaste tiden har abortdebatten börjat florera runt om i riket. I Jönköping har man olagligt utfört aborter på kvinnor som gästat landet. Är detta rätt eller fel?


Svenskt abortmotstånd

Enligt min katolska trosuppfattning har jag svårt för aborter. Eftersom alla människor är Guds avbilder, finns det något gudomligt inom oss alla. Att skada en annan människa eller avsluta någon annan människas liv är därför en oförlåtlig handling, ett angrepp på Gud. Man får dock skilja på religion och politik. Jag vill inte tvinga andra människor att inta samma moralsuppfattning som min egen varför man måste tvinga sig själv till att se saken ur ett annat perspektiv. Det man gör för att underlätta abortdebatten, till att det handlar om kvinnliga rättigheter, är att man delar in barn i olika stadium i sitt tidiga liv. Foster kan man ta kol på, men så fort den politiskt satta gränsen passerats, dvs. då fostret övergår till att "bli barn", går det inte att göra abort längre enligt lagens mening. För mig är det ett barn och en människa från det att celldelningen påbörjas. För mig är det ett liv från första stund.

Är jag abortmotståndare? Moraliskt är jag det. Politiskt är jag det inte. I min konservativa grundsyn önskar jag se ett samhälle som består av trygga familjer och uppväxtmiljöer för våran framtid, våra barn. Om ett par befinner sig i en svår situation, socialt eller ekonomiskt, som kan påfresta relationen och kanske t.o.m. splittra föräldrarnas relation, och föräldrarna känner att man inte kan klara av ett barn i detta skede, finns det ingen mening i att tvinga in ett barn i en sådan situation. Det samma gäller om en kvinna blir gravid i samband med att hon utsätts för den mest grövsta handling man kan utsätta en person för, våldtäkt, och kvinnan väljer att avsluta graviditeten.

Aborträtt är ingen lätt diskussion, men den måste tas och den måste föras. Abort får inte börja användas som preventivmedel. Det är trots allt människor vi pratar om. Det måste till ett ansvarstagande för sina egna handlingar, såväl som för att stå för konsekvenserna och kunna ta mogna beslut av dessa. Det jag önskar se i samband med aborter, såtillvida det inte är en kriminell handling som ligger till grund för en graviditet, är att förlädrarna blir upplysta om vad man eventuellt säger nej till samt att ekonomiskt stöd skall erbjudas föräldrar med knapp inkomst, antingen från samhällets eller statens håll. Att bli förälder är inte en rättighet, men om det händer och man önskar sätta ett liv till världen så skall inte ekonomi få vara ett hinder.

Att man utför aborter i Jönköping är i dag fel pga. att vi har en lag som säger det, men politiskt borde man se över denna lag. Om aborter utförs av rätt skäl i Sverige, och om människor inte får göra abort i sina hemländer ser jag inget fel i att man kan få komma till Sverige och göra abort. Det är bättre att kvinnor i en sådan sits erbjuds professionell läkarvård än att man tvingas uppsöka någon "klok tant" utan medicinska kunskaper att utföra en sådan behandling, vilket kan vara oerhört plågsamt och t.o.m. få dödlig utgång. Debatten kring eget ansvar och människans rättighet till liv är viktig och måste tas. Därför är det bra om den nu kommer till Sverige.

5 kommentarer:

Alexander sa...

Aborter skall få lov att utföras men de skall inte finansieras av skattebetalarna. På så vis slipper människor som av olika anledningar är emot aborter att behöva bidra med pengar till aborter som utförs.

Dico sa...

Moralisk men inte politisk abortmotståndare blir väl rimligen en svår kombination. Är inte abort just en mycket moraliskt laddad fråga?

Jag ser inget behov av en abortdebatt, jag tror utvecklingen går framåt och att allt fler länder följer vårt och andra fria länders exempel. För mig är frågan om aborträtt eller inte i Sverige lika aktuell som från frågan om demokrati eller inte, eller slaveri eller inte. Den har så att säga blivit överspelad av utvecklingen.

Christian Swedberg sa...

Alexander; Att föräldrarna skall betala själva för abort, skulle förvisso innebära att man tar ett ansvar för sina handlingar, men det skulle samtidigt innebära att unga kvinnor utan råd, skulle tvingas uppsöka "kloka gummor" som med fara för moderns liv utför aborten, vilket inte är en eftersträvansvärd situation. Bättre i sådana fall med upplysning och hjälp till föräldrar som befinner sig i en sådan svår situation.

Dico; En politisk uppfattning har också en moral, men politik är statskonst. Religion och privatmoral handlar mera om hur man bör bete sig mot sina medmänniskor och i det egna livet. Hur jag lever bör jag således inte påtvinga någon annan. En socialist kan påtvinga människor sin egen moral (vilket de också gör) medan borgerliga strävar efter att hålla dessa intressen isär. Teologi och politisk teori är skillda ting.

Det sker hela tiden paradigmskiften i samhället, varför debatten är viktig. Åsikter som i dag är avskyvärda, var gällande för bara 60-70 år sedan, som exempelvis att det skulle finnas överlägsna och underlägsna mänskliga, biologiska raser och att homosexualitet skulle vara en sjukdom osv. Erfarenheten säger att man inte kan vara nöjd och tro att samhället nu måste sluta utvecklas. Demokratin överlever just tack vare en levande och fri debatt. Skulle vi inte diskutera demokratibegreppet, försöka förbättra demokratin och sträva efter att hålla makten nära människan etc. så skulle det fria samhället riskera stagnera och dö ut. När det gäller att avsluta liv i total avsaknad av ett utkrävande av ansvar, måste man föra debatten på tal, speciellt om det växer fram ett motstånd. Demokrati är likställt med en fri och levande debatt.

ClaesW sa...

Sanslöst, tror du på allvar att kvinnor använder sig av abort som preventivmedel? Vet du hur det går till vid en abort? Tror du att människor försätter sig i den situationen med flit?

Det som religionen alltid har svårt för är att acceptera människans väsen. Ni religiösa säger alltid att "om människan var si och så", dvs så som bibeln säger att hon ska vara, så blir det inga problem. Det är dags att vakna nu, människor är som människor är, inte som bibeln och kyrkan vill att de ska vara.

Christian Swedberg sa...

Claes, just att människor är vad de är, gör att jag inte vill påtvinga någon min privata moraliska uppfattning, vilket jag tydligt framförde. Politik och religion SKALL vara åtskillda.

Nej, jag tror att ytterst få försätter sig i en sådan situation med flit. Däremot vet jag personer som ser abort som en tänkbar utväg, hellre än att använda sig av preventivmedel och faktum är att Sveriges abortstatistik är en av världens högsta.

Problematiken i sig ligger inte i att människor utför aborter, tvärtom, vilket jag även framförde i min argumentation. Problemet ligger i avsaknaden av ett eget ansvarstagande. Svenskar tycks ha blivit såpass förpassade idag, så att barn skall bli tonåringar så fort de kommit ur spjälsängen, liksom vuxna vägrar åldras och skall förbli tonåringar även de. Det saknas ett moget, eget ansvarstagande. Man flyr och lastar över problem på någon annan, hellre än att ta itu med dem själv.

Det du talar om är utopism. Socialister och radikala religiösa krafter, som idag exempelvis verkar i Iran, vill att människan skall vara "si eller så" och påtvinga samhället deras uppfattning. De vägrar se människan för vad hon är, utan vill med tvång påtvinga deras utopi, "det perfekta samhället", vilket inte existerar.

Att jag för abortfrågan på tal kretsar kring att jag vill få fram ett nytt politiskt tänkande i Sverige. Människans värde åsidosätts av regeringen idag. Det anses vara ett grövre brott att fiffla med skatten, än att begå våldtäkt om man ser till straffskalan. Jag tycker det skall vara tvärtom. Brott mot staten skall inte betraktas som grövre än brott begågna mot enskilda människor. Fri, om än reglerad, abort behövs för att barn skall få en trygg uppväxtmiljö.