söndag, oktober 01, 2006

Feminism - ett påhitt

Enligt lagförslag från vänsterblocket måste alla som läser vid Universitet och övriga högre lärosäten, läsa Genuskunskap. Precis som i alla andra länder som präglats av långvarigt socialistiskt styre används skolan som indoktrineringsmodell för socialistisk ideoligi, i detta fall feminism.

Vad grundar sig då feminismen på? Det är inget annat än hokus pokus. I den statliga utredning som skulle undersöka "könsmaktsordningen" på den svenska arbetsmarknaden; SOU 1998:4, Organisationer i centrum, står följande på sidan 20:

"Det uppstår en gender subtext att likna vid en dold läroplan. Det är fråga om en förhärskande ideologi som både osynliggör och konstruerar kön (Holter, 1992).
Osynligheten är besvärande och försvårar ifrågasättande. Som exempel kan nämnas att om man inte tror att löneskillnader har något med könsdiskriminering att göra så kan man inte ifrågasätta dem på sådana grunder."
Med detta menas alltså, att om man inte själv tror på könsdiskriminering/feminism, så kan man inte undersöka löneskillnader utifrån ett sådant perspektiv. Sann kunskap, är hypoteser som kan undersökas och falsifieras alt. besannas. För att exemplifiera vad jag menar, så kan man mäta och räkna obekanta X på en rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats. Denna hypotes har testats tillräckligt många gånger för att vi skall veta att den är sann. Feminismen kan man inte undersöka, om man inte TROR på den. Detta är inte vetenskap. Jag kan, som kristen, undersöka världen utifrån krisna perspektiv. Men om jag är ateist är ett sådant perspektiv meningslöst. Vi kan säga att Gud finns, eller inte finns, men det kan inte vetenskapligt bevisas eller motbevisas. Vi kan inte mäta gudomlighet. Därför är det en fråga om individuell TRO. Feminism är alltså en politiserad religion, och ingen vetenskap.

Varför skall studenter lära sig religiös socialism inom vetenskapliga institutioner? Ännu ett bevis på att socialism bara är mumbojumbo.

Inga kommentarer: