lördag, maj 28, 2005

Feminismen, inspirerad av nazism?

ROKS, kvinnojourernas riksorgan, har visat upp en feminism som många inte trodde överhuvudtaget existerade. Ledande personligheter inom ROKS, som Ireen von Wachenfeldt, är övertygade om att ett nätverk av män i ledande ställning - jurister, poliser, näringslivsföreträdare - regelmässigt ägnar sig åt satanistiska ritualer, där kvinnor, barn och foster offras och utsätts för pedofila övergrepp. Kvinnor som är gravida, eller för satanisternas räkning gjorts gravida, sövs ned och det ofödda barnet skärs ut för att direkt offras. Att inga ritualoffer av barn kunnat konstateras i Sverige fungerar för radikalfeministerna bara som ett bevis på hur slugt och välförgrenat detta nätverk är.

Konspirationsteorin om det satanistiska nätverket ingår som en komponent i en mer övergripande föreställning om att det pågår ett krig mellan män och kvinnor, att män i allmänhet är förövare och kvinnor i allmänhet är offer, eller som ordföranden i ROKS, Ireen von Wachenfeldt, uttrycker det: "Vi har ett inbördes världskrig - och det är ett könskrig".
Denna krigsretorik genererar i sin tur ett mentalt undantagstillstånd, där man upplever sig ständigt hotad och där egna aggressiva handlingar alltid finner sitt rättfärdigande i övertygelsen att man är ett offer. Avvikelser tolereras inte.ROKS är tydligt inspirerade av Valerie Solanas. Valerie Solanas har format sin feministiska idé i sitt SCUM (Society for Cutting Up Men) Manifest. En blandning av anarka- radikal- och lesbisk feminism.
Lesbisk Feminism kan se ut på lite olika sätt, men lägger alltid stor vikt vid frågor som rör lesbisk identitet och lesbiska erfarenheter. Ibland framställs kvinnlig homosexualitet (och avståndstagande från heterosexualitet) som ett politiskt medvetet val jämförbart med att bli vegan för att protestera med köttindustrin.
Enligt Valerie är detta samhälle ingenting för kvinnor utan "för civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total automatisering, och förstöra det manliga könet."

Människan har tekniska möjligheter att reproducera sig utan mannens hjälp och att, på genetisk väg, enbart producera kvinnor. Att behålla mannen fyller inget syfte. Mannen är en biologisk olycka, en ofullständig kvinna. Mannen är också helt och hållet egocentrisk, fångad i sig själv och oförmögen att känna empati och identifikation med andra. Han är således oförmögen till att känna kärlek, vänskap, ömhet och omsorg. En isolerad enhet oförmögen till att integrera med andra.

Eftersom mannen är en ofullständig kvinna vill han försöka bli en kvinna. Därför umgås han med kvinnor och försöker ta kvinnornas egenskaper som sina, dvs. känslomässig styrka, oberoende, kraft dynamik, beslutsamhet, lugn, saklighet etc. Detta görs genom att projicera de manliga egenskaperna på kvinnan; fåfänga, lättsinne, banalitet, svaghet, etc.
"Mannens påstående om att kvinnor förverkligar sig sjäva genom moderskap och sexualitet speglar bara vad männen själva tror att de skulle förverkliga sig genom om de vore kvinnor."


Valerie Solanas

Eftersom hela samhället är skapat av män, för män, så måste hela samhället omstörtas, infrastrukturen rivas och ny byggas för att få ett kvinnligt samhälle. Utan mannen kommer krig, fördomar, rasism, sexualitet etcetera att försvinna.
I den mest perfekta av världar kommer kvinnan att vara lesbisk. Det som menas med lesbisk är "en kärlek och kamratskap till andra kvinnor utan sexuellt behov och begär." Hon kommer att skapa en bättre värld. Hon kommer att lösa världens problem och för det finns det inte tid till sex. Kvinnor vill inte vara avelsston, så i det helt automatiserade samhället kommer enbart fullständiga individer (kvinnor) att produceras. Naturens vederbörliga ordning, den sociala evolutionen, kommer att föra kvinnan till hennes totala kontroll över världen och när problemet med åldrande och död är medicinskt löst, så kommer även produktionen av kvinnor att upphöra då det inte längre är meningsfullt för det mänskliga släktet att fortleva.

Omstörtningen av samhället kommer att ske, inte genom revolution, utan att genom civil olydnad sätta samhället på fall. Anhängare till SCUM skall inte arbeta, man skall med våld befria buss- och taxichaufförer och spärrvakter till följd att SCUM anhängare istället kommer ta över kollektivtrafiken och dela ut gratisbiljetter till allmänheten. De kommer förstöra alla värdelösa och skadliga saker, så som bilar, skyltfönster och det som patriarkatet kallar "Stor konst." De kommer tränga in i "mixade parrelationer" där man och kvinna lever tillsammans och "spränga sönder dem". Slutligen kommer SCUM att ta över media.

SCUM ser dock inte alla män som sina fiender. De homosexuella och transsexuella kommer att ingå i SCUM:s hjälptrupper för att förbereda det kvinnliga övertagandet, då dessa män redan har förstått och kommit i kontakt med sin feminina sida. Övriga män måste dödas till dess ekonomin har fallit. Då har mannen förlorat sin makt över samhället och SCUM har segrat. De män som finns kvar kommer ändå förr eller senare att dö ut efter det att samhället automatiserats.

I det perfekta samhället, i utopia, kommer det vara fullt möjligt att rösta i hemmen direkt i alla frågor som rör vardagen via en röstmaskin. Det kommer i princip inte finnas så mycket att rösta om då det politiska systemet och mannens moral försvunnit. Fantastiska utbildningsprogram kommer att genomföras så att miljoner kvinnor inom några månader kan tränas upp för högintellektuellt arbete. Detta kommer vara fullt möjligt då målet inte längre är att finna och vidareutbilda en akademisk och intellektuell elit. Kvinnorna kommer att lösa problemen med sjukdom, åldrande och död samt helt designa om våra bostadskvarter och städer.

De få män som finns kvar kommer leva sina sista dagar utslagna av droger eller "svassa omkring" och transa och passivt titta på högeffektiva kvinnor i aktion. De förverkligar sig själva genom att vara "låtsaslevare", dvs. åskådare. Männen kan även anta en högre status genom att leva som uppassare hos kvinnor och lyda hennes minsta nyck. Där uppnår de slutligen sitt självförverkligande då de blir det "avskum de var menade att bli." Enligt SCUM vill rationella män bli tillplattade, tillskrynklade, söndertuggade och stampade på. "De vill bli behandlade som de byrackor och den smuts de är och få sin vidrighet bekräftad. SCUM kommer att tillrättalägga tingens ordning och skapa ett perfekt samhälle."

Den feminism som ROKS företräder, och som f.d. jämställdhetsminister Margareta Winberg har vurmat för, skiljer sig således inte speciellt mycket från nazisternas demonisering av det judiska kollektivet, som man ville bekämpa utifrån det perspektivet att judarna var roten till "det onda" (dvs. det kapitalistiska systemet) liksom den "världsomspännande judiska konspirationen" hade gjort det tyska folket till offer under Versaillesfreden. Förövaren gjordes till motståndare och skulle förintas i enighet med socialistiska principer.
Krigsretorik, intolerans och kollektiv skuldbeläggning - är ingredienser i alla totalitära system. Det som skiljer radikalfeministerna från 1900-talets totalitära tyrannier är inte så mycket sättet att tänka som tillgången på kulsprutor och politisk makt.
Men det de gör är illa nog, eftersom de genom en återkommande innötning av budskapet om en "könsmaktsordning" och ett "könskrig" bidrar till att göra hatet respektabelt i samhället. I kraft av sin självpåtagna roll som företrädare för offer befriar de sig själva från allt ansvar och med hjälp av idén om kollektiv skuld blir frågan om "mäns ansvar" för dem ett axiom, snarare än något som måste bevisas i enskilda fall.
De tidiga ledarna för den sovjetiska säkerhetspolisen kombinerade argumentet om ett ständigt pågående klasskrig med antagandet att klasstilhörighet avgjorde skuldfrågan, på ett sätt som möjliggjorde en generös användning av dödsstraffet. Också här finns konspirationsteorierna och demoniseringen. "Det måste bero på sabotage när livsmedelsproduktionen inte lever upp till förväntningarna."
Feminismen tycks gå samma röd-bruna öde tillmötes...

Inga kommentarer: